Ereleden

Over de Historische Kring Haaksbergen

Over de Historische Kring Haaksbergen

Welkom bij de Historische Kring Haaksbergen

 

Ereleden van de Historische Kring Haaksbergen

  • Laatst aangepast op maandag, 02 July 2018 20:37

Ereleden van de Historische Kring Haaksbergen zijn:

 1.  Bernard Asbreuk 
    Bestuurslid vanaf de oprichting in 1967-1995. erelid sinds mei 1996, † 3 april 20062.  Mevr. Bertha Overbeeke-Scholten
     Bestuurslid van 1992-1995, erelid sinds mei 1996, † 6 oktober 2009
3. Dhr. Jan Leppink
   (geb. 25 augustus 1929) Voorzitter van 1995-2006, erelid sinds 2006


4. Gerhard Hofste op Bruinink
    Bestuurslid van 1992-2014, lid sinds 1967, erelid vanaf april 2016.

 

5.  Hendrik Scholten
     Bestuurslid van 2000 tot 2013, Voorzitter van 2006 tot  2013
     Lid sinds 1971, erelid vanaf april 2017

 

 

6. Clemens W.M.J. Wentink
    Lid van het bestuur 2003 - 2012
    Erelid sinds april 2018

 

 

Lees meer...

Statuten van de Historische Kring Haaksbergen

  • Laatst aangepast op zondag, 25 June 2017 19:07

 Statuten, download van oorspronkelijke documenten:

1. In pdf-formaat http://www.historischekringhaaksbergen.nl/images/beleid/Statuten-HKH.pdf

2. In word-formaat http://www.historischekringhaaksbergen.nl/images/beleid/Statuten-HKH

Actuele documenten zie hoofdmenu.


 

  

Statuten van de vereniging

Historische Kring Haaksbergen

gevestigd te Haaksbergen

                                        Statutenwijziging vereniging

 

Op twee oktober negenhonderd zesennegentig verschenen voor mij Mr Herman Johannes Maria Derkman, notaris ter standplaats Haaksbergen:

1          de heer Gerrit Jan Leppink, vennootschapsdirecteur, wonende te 7481 DH Haaksbergen, Uitterhoevestraat 11, geboren te Haaksbergen op vijfentwintig augustus negentienhonderd negenentwintig, paspoort N13173298, afgegeven door de gemeente Haaksbergen op drie november negentienhonderd vijfennegentig;

2          de heer Mr Leon Pierre Franḉois Marie Clemens Leeters, advocaat en procureur, wonende te 7481 HZ Haaksbergen, Spoorstraat 32, geboren te ’s-Hertogenbosch op zevenentwintig april negentienhonderd zesenveertig, paspoort N02230391, afgegeven door de gemeente Haaksbergen op zestien februari negentienhonderd vijfennegentig;

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging met volledige bevoegdheid: Historische Kring Haaksbergen, gevestigd te Haaksbergen, ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland te Enschede onder nummer V 73806, hierna te noemen: de vereniging.

 

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden het volgende:

De vereniging werd opgericht op vijftien maart negentienhonderd zevenenzestig. De statuten van de vereniging werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato drie maart negentien-honderd negenenzestig nummer 77. De statuten van de vereniging zijn sedert deze Koninklijke goedkeuring niet gewijzigd.

Door de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden te Haaksbergen op achttien april negentienhonderd zesennegentig is op geldige wijze besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, bij welk besluit zij comparanten zijn aangewezen om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en te effectueren. De comparanten leggen dan ook ter uitvoering van dit besluit de statuten van de vereniging als volgt gewijzigd vast:

 

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Historische Kring Haaksbergen.

 

Zetel

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Haaksbergen. 

 

I~Jb1~M. DERKMAN

 

Doel en duur

Artikel 3

1.      De vereniging het ten doel:

a.       de beoefening van de historie en volkskunde, het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen, archiveren en het geven van advies en informatie van alles wat met de historie en volkskunde te maken heeft en/of daarmede samenhangt, dit alles betrekking hebbende op de gemeente Haaksbergen;

b.      het verrichten van historisch onderzoek en de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen in het algemeen en in het bijzonder van monumenten;

alles in de ruime zin van het woord.

2.      De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging is opgericht op vijftien maart negentienhonderd zevenenzestig. De vereniging is mede ontstaan door het samengaan in het jaar negentienhonderd zesennegentig van het Historisch Archief Haaksbergen, de stichting: Stichting Haaksbergen Karakteristiek, gevestigd te Haaksbergen en ver vereniging zelve.

 

Vermogen en middelen

Artikel 4

1.      Net vermogen van de vereniging bestaat onder meer uit:

a.       bijdragen van leden en begunstigers;

b.      opbrengsten uit door of voor de vereniging georganiseerde activiteiten en;

c.       subsidies, donaties, schenkingen en legaten.

2.      De vereniging tracht gemeld doel onder meer te bereiken door het houden van bijeenkomsten, het organiseren van excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van geschriften.

 

Leden, begunstigers en ereleden

Artikel 5

1.      De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers.

2.      Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen.

3.      Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.

4.      Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

5.      Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse bijdrage.

 

 

 

 

 

Toelating

Artikel 6

1.      Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2.      Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

1.      Het lidmaatschap eindigt:

a.       door het overlijden van het lid;

b.      door schriftelijke opzegging van het lid;

c.       door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d.      door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onre-delijke wijze benadeelt.

2.      Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.   

3.      Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts ge-

schieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeg-gingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.      Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eind-igen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.      Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

a.       binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

b.      binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

6.      Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.      Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.      Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers

Artikel 8

1.      De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.      Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 9

1.      De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

2.      Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Rechten van ereleden en begunstigers

Artikel 10

Behalve de overige rechten die aan de ereleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten en andere evenementen bij te wonen.

 

Werkgroepen

Artikel 11

De vereniging kent werkgroepen te benoemen door het bestuur uit de leden, waaronder met name de werkgroepen genealogie, monumenten, onderzoek en archief.

 

Bestuur

Artikel 12

1.      Het bestuur bestaat uit ten minste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Van het bestuur maken in ieder geval ook deel uit de voorzitters van de in artikel 11 genoemde werkgroepen.

2.      De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet ten minste vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3.      Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

4.      Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5.      Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing

Artikel 13

1.      Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.      Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetredene is terstond herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.      Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.       door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.      door schriftelijk bedanken.

 

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur

Artikel 14

1.      Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. De voorzitters van de werkgroepen kunnen geen voorzitters, secretaris of penningmeester van de vereniging zijn. De voorzitters van de werkgroepen behartigen binnen het bestuur de belangen van de werkgroepen.

2.      Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzit-

ter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3.      Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

Bestuurstaak, vertegenwoordiging

Artikel 15

1.      Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.      Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, zolang ter minste vier bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.      Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak, te doen uitvoeren door commissies of werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.

4.      Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor één/derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van één/derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de vereniging tegen derden een beroep worden gedaan.

5.      Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot

I.                   het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tien duizend gulden (f. 10.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;

II.                a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen,

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend,

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet,

d. het aangaan van dadingen,

e. het optreden in het rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden,

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring, kan door de vereniging tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.      De vereniging word in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De verte-genwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitten en secretaris gezamen-lijk.

 

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 16

1.      Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

2.      Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aante-

keningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.      Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene verga-dering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders, ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4.      De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onder-zoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.      Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkun-dige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bij-staan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.      De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.      Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2en 3, tien jaar lang te bewaren. 

 

Algemene vergadering

Artikel 17

1.      Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.      Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt (tijdens?) een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.       het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.      de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;

c.       voorziening in eventuele vacatures;

d.      voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij oproeping voor de verga-dering;

e.       de verslagen van de activiteiten over het afgelopen verenigingsjaar van de werk-groepen.

3.      Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wense-lijk oordeelt.

4.      Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen of als dat minder mocht zijn ten minste vijf leden verplicht tot het bijeenroepen van een alge-mene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening op een verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeen-komstig artikel 21 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen blad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurs-leden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

 

 Toegang en stemrecht

Artikel 18

1.      Toegang tot de algemene vergadering hebben alle (ere)leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en bestuursleden, met dien verstande, dat een geschorst lid of bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2.      Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.      Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is en ieder erelid, heeft één stem.

4.      Een lid of erelid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uit-brengen, met dien verstande, dat een lid of erelid daarbij voor niet meer dan één ander lid of erelid als gemachtigde mag optreden.

 

Voorzitterschap – notulen

Artikel 19

1.      De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie voordoet als omschreven in artikel 17 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.      Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 20

1.      Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.      Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stenning.

3.      Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.      Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.      Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon tussen twee personen is gestemd en de stemming staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is inbegrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.      Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende – verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.      Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter – een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.      Een één stemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.      Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ontrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 21

1.      De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De roeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de roeping bedraagd ten minste zeven dagen.

2.      Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

 

Statutenwijziging

Artikel 22

1.      In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat al daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.      Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.      Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.      Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Ontbinding

Artikel 23

1.      De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.      Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3.      Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt zo veel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de vereniging te bepalen door de ledenverga-dering.

4.      De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarom geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 24

1.      De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.      Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met statuten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Haaksbergen op de datum in het hoofd van de akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 

Getekend: handtekeningen comparanten en notaris.

 

                                                                                              Uitgegeven voor afschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

Bestuur Historische Kring

  • Laatst aangepast op vrijdag, 22 June 2018 10:53

 

Wim Oltwater
Voorzitter, 
Coördinator 
Rondleidingen

Jan Pot
Secretaris

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Henk Menkehorst
Vice-voorzitter

 

Willem Horvath
Penningmeester

 

   


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Peter Eijkholt

Caecil Waijerdink-Mentink

 

 

Carla van der Pol  

       

  

      ORGANOGRAM

        

        Groter bestand van organogram: klik hier

Lees meer...

ANBI status

  • Laatst aangepast op dinsdag, 29 May 2018 11:04

De Historische Kring Haaksbergen heeft ANBI status

Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als 'ANBI' worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de 'culturele ANBI' die in hogere mate profiteert van de regelingen.

Naam

Vereniging Historische Kring Haaksbergen

Fiscaal nummer

8056.08.837

Beloningsbeleid

Aanvulling “Beleidsplan 2017 – 2021”: 
4.3.1 Beloningsbeleid
Bestuursleden van de HKH (zowel Dagelijks Bestuur als ook overige bestuursleden) ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Vacatiegelden zijn niet van toepassing. Vergoeding voor gemaakte onkosten zijn eveneens van toepassing op leden vanuit hun functie als uitvoerenden van de door de vereniging geaccordeerde activiteiten.

Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis
7481 XX  HAAKSBERGEN
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aold Hoksebarge: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Webmaster: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Lees meer...

Schenkingen

  • Laatst aangepast op woensdag, 01 July 2015 09:17

Wij zijn u dankbaar voor alle schenkingen.

De Stichting Historische Kring Haaksbergen is door de belastingdienst, onder nummer 805608837-67654, aangemerkt als een "Algemeen nut beogende instelling", ANBI. Dat betekent dat aan de Stichting Historische Kring Haaksbergen gedane giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat de stichting over ontvangen giften resp. erfenissen geen schenkings- of successierecht verschuldigd is.

Rekeningen t.n.v. Stichting Historische Kring Haaksbergen: Rabobank Haaksbergen NL76 RABO 03242.29.917

Kamer van Koophandel nr. 40073806
ANBI-nr. 805608837-67654

 

Lees meer...

HKH - Geschiedenis en Huisvesting

  • Laatst aangepast op maandag, 20 February 2017 09:56

Geschiedenis

De Historische Kring Haaksbergen is ontstaan door een algehele fusie van drie groeperingen die ieder op hun eigen wijze bezig waren met het verleden van Haaksbergen:

  • De Historische Kring Haaksbergen werd opgericht op 15 maart 1967 . De heren D.Jordaan JGHzn en J.G.L.Overbeeke waren de initiatiefnemers en fungeerden daarna als resp. de eerste voorzitter en de eerste secretaris.
  • Binnen de bibliotheek Haaksbergen ontstond in 1983 een werkgroep Historisch Archief, welke onder leiding stond van Herman G.M.Schulten.
  • Na het verdwijnen van het markante hotel Centraal, gelegen aan de Markt, werd de stichting Haaksbergen Karakteristiek geboren.

Nadat een werkgroep in 1993 positief rapporteerde over samengaan van de drie bovengenoemde groepen, kwam tenslotte de huidige vereniging Historische Kring Haaksbergen tot stand.

Huisvesting

In het jaar 1995 moest het Historisch Archief het gebouw van de bibliotheek verlaten omdat de bibliotheek zelf alle ruimte nodig had. Gelukkig werd tijdelijk onderdak gevonden in een lokaal van de voormalige “Nortwick-MAVO”.

Gesprekken met het gemeentebestuur van Haaksbergen ( 1998 ) resulteerden in het beschikbaar stellen van het souterrain van het gemeentehuis. Een ideale ruimte voor het historisch archief en de talrijke boeken.

Het is nu alom bekend onder de naam: Historisch Centrum Haaksbergen. Het HCH biedt royaal mogelijkheden tot verschillende vormen van onderzoek, terwijl vrijwilligers voortdurend werken aan een ordening van gegevens en boeken aan de hand van officiële systemen voor archief en bibliotheek.

Niet alleen vanuit Haaksbergen, maar ook vanuit het gehele land, is veel belangstelling voor de beschikbare en makkelijk te raadplegen informatie. Zo zijn de genealogische gegevens van Haaksbergen hier compleet aanwezig. Zelfs het gemeentelijk archief is tijdelijk ondergebracht in het centrum in verband met de nieuwbouw van het stadskantoor.

Op verzoek van het gemeentebestuur heeft de Historische Kring Haaksbergen op zich genomen historische gegevens beschikbaar te stellen. Een taak die eigenlijk wettelijk bij de gemeente hoort.

Sinds een ingrijpende verbouwing van het souterrain door de vereniging in 2003 beschikt het Historisch Centrum Haaksbergen over een moderne aangepaste accommodatie met alle mogelijkheden van de elektronische snelweg en haar hulpmiddelen.

Lees meer...

 

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag 

Openingstijden Historisch Centrum

09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
Gesloten
19.00-22.00 uur
09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur  

Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina's van
Oud-Haaksbergen

en de 
Historische Kring Haaksbergen