SITE DOORZOEKEN MET GOOGLE SEARCH

2020 Foto's

Foto van de week 13-19 april 2020

Haaksbergen – R.K. Meisjesschool ANSICHTEN afl. 87

Omstreeks 1934 stuurde Henk de Goede dit kaartje naar Zuster Truus Slootweg, die in het Diaconessenhuis in Leiden woonde.

De R.K. Meisjesschool aan de Sterrebosstraat werd in 1930 in gebruik genomen. Bij de inwijding kreeg deze de naam St. Annaschool. Op de foto zien we de school in de eerste jaren na de opening. Bijzonder is het hoge hekwerk met de gemetselde poeren. In het weiland op de voorgrond zou in 1955 de Huishoudschool (de Ruisschenborgh) gebouwd worden. Het was lange tijd eigendom van de textielfabriek van Jordaan. Voor de geschiedenis van de ondergrond van de Meisjesschool gaan we even terug naar de zomer van 1851.

R.K. Armenstaat
In augustus 1851 schonk Maria Elisabeth Hölscher een stuk bouwland en weidegrond aan de R.C. Armenstaat van Haaksbergen. Het is een perceel van ruim 6600 m², gelegen aan het voetpad tussen de Enschedese- en Buursestraat. Maria Elisabeth overleed in Haaksbergen op 87-jarige leeftijd in 1854. Ze was op dat moment al twee keer weduwe. Eerst van Jan Ottink en later van Willem Wielens. Beide huwelijken zijn kinderloos gebleven. De familie runde een herberg en brouwerij in het pand met de naam De Steuter. Dit is nu het winkelpand Markt 1/Spoorstraat 2. De naam van Maria Elisabeth komen we ook tegen op het Angelusklokje van de St. Pancratiuskerk.
Het zal nog tot 1929 duren voordat het Rooms Katholiek Schoolbestuur, onder voorzitterschap van pastoor A. Wienhols, een bestemming aan de grond gaf. Hiervoor moeten we even terug naar 1921.

Onderwijswet 1921
Door de onderwijswet van 1 januari 1921 werd openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijkgesteld. Naar aanleiding hiervan verzochten enkele weken later de R.K. kerkbesturen van Haaksbergen (Pancratius) en Buurse gemeentelijke medewerking bij het oprichten van twee bijzondere scholen in Haaksbergen. In februari dat jaar vergaderde de gemeenteraad over deze kwestie. De raad besloot mee te werken aan het stichten van een 4-klassige R.K. lagere school in Buurse. Om de R.K. lagere school in Haaksbergen te realiseren besloot de raad de openbare school aan de Zeedijk, die in 1920 als dependance van de school op de Markt was geopend, uit te breiden met 5 lokalen. Na de bouwwerkzaamheden werd deze school in 1923 overgedragen aan het R.K. kerkbestuur. In de jaren die volgden groeide het aantal leerlingen.

Bouw school met gymnastieklokaal
In februari 1929 richtte het R.K. schoolbestuur van de H. Pancratius een brief aan de gemeenteraad. Men vroeg een nieuwe 7-klassige (meisjes)school te bouwen op een terrein tegenover de begraafplaats aan de Enschedestraat. Het schoolbestuur omschreef de noodzaak als volgt: “dit schooljaar kunnen namelijk de Katholieke scholen in de buurschap Veldmaat en dorp Haaksbergen het aantal leerlingen niet meer bevatten, terwijl onder meer mede nog voorzien moet worden in den bouw van gymnastieklokalen”.
De gemeenteraad besloot invulling te geven aan het verzoek. Enkele maanden later werd de bouw van de school al aanbesteed en op 6 juni 1929 kon het werk door Burgemeester en Wethouders gegund worden aan de firma J.M. te Dorsthorst in Lichtenvoorde.
“Wij hebben de eer U te berichten, dat door ons College is besloten U te gunnen de uitvoering van den bouw eener 7-klassige Meisjesschool met Gymnastieklokaal, privaten, afrasteringen enz. in het Dorp,………, voor de door U ingeschreven som van 45.948 gulden.

Onderwijszusters
Het onderwijs op de Meisjesschool zou worden verzorgd door zusters. In Haaksbergen kenden we tot 1929 een kleine congregatie van religieuze vrouwen die het ziekenhuis aan de Braak runde. Het ging hier om zusters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, die sinds 1909 in Haaksbergen waren gevestigd. Deze orde kon geen onderwijszusters leveren. Op aandringen van pastoor Wienhols werden de Haaksbergse zusters ‘vervangen’ door zusters Franciscanessen uit Denekamp. Zij konden zich breder inzetten, namelijk zowel voor de zorg en wijkverpleging als voor het onderwijs. De eerste zusters uit Denekamp kwamen in 1929 naar Haaksbergen. Zuster Philomeni Siebener werd het eerste hoofd van de meisjesschool. Op 2 januari 1930 werd de nieuwe school plechtig ingewijd. Hieronder een letterlijke weergave uit de Tubantia van 4 januari 1930:

Inwijding R.K. Meisjesschool
Donderdag 2 januari is alhier plechtig ingewijd de nieuwe St. Annaschool. In de parochiekerk St. Pancratius werd een plechtige Hoogmis opgedragen door den Hoogeerw. Heer J.A. Berendsen Deken uit Hengelo (Ov.) en Pastoor van Delden, waarbij geassisteerd door de Zeereerw. heer Pastoor C.J.L. van der Heijden van Buurse en Pastoor B.J. Wirtz van de St. Isidorushoeve. De feestrede werd uitgesproken door Rector W.R. de Jong uit. Hilversum, bisschoppelijk inspecteur van het onderwijs in het Aartsbisdom schetste de beteekenis van het R.K. onderwiis voor het Katholieke kind. Hij bracht dank aan de pastoor van Haaksbergen voor zijn werk ten bate van het R.K. Onderwijs.
Na afloop der H. Mis ging men gezamenlijk naar het nieuwe schoolgebouw en verrichte de Hoogeerw. Deken de inzegening. Hierna vereenigden zich allen in het ruime gymnastiek-lokaal waar koffie werd aangeboden, en waarbij de Zeereerw. Heer Pastoor der Parochie A. Wienholts allereerst het woord nam en dank bracht naast God aan allen die aan de tot standkoming dezer school hebben medegewerkt, speciaal aan den Rijksinspecteur werden woorden van dank gebracht alsmede aan het gemeentebestuur. Ook tot de eerw. Zusters van Thuine (Franciscanessen) richtte de spreker woorden van hulde en dank. Zij immers hebben zich willen belasten met de leiding van deze nieuwe school. Hij hoopte dat het hoofd der school Zuster Philomeni Siebener geholpen door de vlijtige zusters en onderwijzeressen de Haaksbergsche meisjes tot knappe en deugdzame kinderen moge opvoeden. Tot slot bracht de Zeereerw. spreker ook woorden van dank aan den architect der school, de heer G.A.F. Huisintveld, die dat gebouw heeft ontworpen en onder wiens leiding het mooie gebouw is uitgevoerd, door de aannemersfirma J.M. te Dorsthorst uit Lichtenvoorde. De woorden van den Zeereerw. Heer Pastoor werden beantwoord door den Rijksinspecteur Mr. C.C.J.M. van Merkelbach van Enkhuizen uit Enschede, en den Burgemeester Jhr. H.J.W.J. von Heyden die er beiden hunne vreugde over uitspraken dat door het bouwen dezer school het bijzonder onderwijsvraagstuk in Haaksbergen afdoende was opgelost. Nadat de architect nog eenige woorden had gesproken werd het mooie gebouw bezichtigd.”

Officiële ingebruikname.
De meisjesschool werd op 1 februari 1930 officieel in gebruik genomen. Vanaf dat moment gold in de kern Haaksbergen het katholieke schoolsysteem, waarbij jongens en meisjes van elkaar waren gescheiden (dit was in de kerkdorpen en buurschappen niet zo!). In Haaksbergen gingen de R.K jongens naar de jongensschool. Dit was vanaf 1930 de school aan de Zeedijk/Schoolstraat, die in 1920 als openbare school was gebouwd.

St. Annaschool 1930-eind 1945.
Het eerste schoolhoofd Zuster Philomenie bleef tot 1941. Zij werd opgevolgd door Haaksbergenaar Antoon Wielens alias ‘Meester Wielens’. In de oorlogsjaren is de school vanaf eind 1942 tot de bevrijding door de Duitsers gevorderd. Men gebruikte de school als kantine en slaapgelegenheid en de gymzaal werd gebruik als opslagruimte. De kinderen konden voor de lessen niet meer terecht in het schoolgebouw. Dit verplaatste zich naar twee locaties, een café in de Oostenstraat en een pand van de Wed. Eijsink aan de Spoorstraat (waar voorheen de Coöperatieve Roomboterfabriek was gevestigd).
De Duitsers hielden de school tot de bevrijding bezet. Daarna woonden er geallieerde soldaten in het gebouw. Eind 1945, nadat de schade aan het schoolgebouw was hersteld, werden de lessen weer op het oude adres, de St. Annaschool, gegeven.

St. Anna wordt J.F. Kenndy
Antoon Wielens bleef schoolhoofd tot hij in 1948 werd benoemd tot hoofd van de R.K. jongensschool aan de Zeedijk. In 1966 werd de St. Annaschool een gemengde school met jongens en meisjes. De naam St. Anna werd toen niet meer geschikt bevonden. In dat jaar werd de naam gewijzigd in John F. Kennedyschool, naar de legendarische president van de Verenigde Staten, die in 1963 werd vermoord en die uit een van oorsprong Ierse rooms-katholieke familie kwam. De Pancratiusparochie bleef tot 1968 de eigenaar van de school. In mei dat jaar werden de katholieke scholen overgedragen aan de Stichting Katholiek Centraal Schoolbestuur (KCS).

Schoollied
De Kennedyschool had een eigen schoollied met het volgende refrein:
“Ergens aan de Sterrebos daar staat een mooi gebouw
Kleine raampjes en een ronde deur.
Het is de school van mij
En bovendien de school van jou.
Kennedy dat staat erop in kleur.”

Van puinhopen tot Sterrenbosch
Tijden veranderen. De Kennedy zag het leerlingenaantal zodanig dalen dat de school in 1987 moest worden gesloten. De school werd daarna in gebruik genomen door Stichting ’t Iemenschoer, tot deze naar de voormalige Huishoudschool De Ruisschenborgh aan de overkant verhuisde. In april 1996 brandde de toenmalige moskee (gevestigd in de oude Landbouwhuishoudschool) aan de Blankenburgerstraat af. De Islamitische gemeenschap kon vanaf dat moment gebruik maken van de Kennedyschool. Ook hier sloeg het noodlot toe. In oktober 1996 brandde de Kennedyschool af. In november volgde een sloopvergunning voor de resterende puinhopen. In 1998 werd het huidige appartementencomplex ’t Sterrenbosch opgeleverd, uiteraard vernoemd naar de Sterrebosstraat, maar deze naam is natuurlijk ontleend aan het sterrebos van het huis De Ruisschenborgh. Dat bos lag volgens de Hottinger kaart uit omstreeks 1780 tussen de Enschedesestraat en de Julianastraat. De locatie van het voor 1825 gekapte bos vormt nu dus voor een deel de ondergrond van het appartementencomplex.

Bronnen:
-St. Anna-J.F. Kennedyschool Haaksbergen (1930-1987); 57 jaar katholiek onderwijs aan de Sterrebosstraat door B.S.J. Meeusen en J. ten Asbroek (1987)
-Historie van Haaksbergen, deel III
-Krantenberichten
-info. Fons Leferink
-Kadastrale legger


Foto afkomstig van de Facebookpagina Oud-Haaksbergen: https://www.facebook.com/groups/171140093245568, geüpload met commentaar door Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen

Laatst aangepast opzondag, 12 March 2023 18:58

Openingstijden Historisch Centrum

maandag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
dinsdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
woensdag Gesloten
donderdag 19.00-22.00 uur
vrijdag  09.00-12.00 uur

Contact

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten